Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu nhân nhanh in - vitro cây cói bông nâu (Cyperus corymbosuslam.)

Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Nông Thị Huệ, Vũ Thị Uyên, Nguyễn Tất Cảnh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xây dựng một quy trình nhân nhanh in vitro từ đoạn than ngầm mang mắt ngủ giống cói bông nâu (Cyperus corymbosus Lam.). Kết quả đã xác định được chế độ khử trùng của giống cói bông nâu là HgCl2 0,1% trong thời gian 13 phút, cho 42,33% mẫu sống và tái sinh. Môi trường tối ưu để khởi động mẫu là MS có bổ sung 1,5 ppm BA cho trung bình 1,86 chồi/mẫu sau 4 tuần nuôi cấy, chiều cao trung bình của chồi là 3,67cm. Hệ số nhân chồi đạt cao nhất (2,24 lần sau 4 tuần), chiều cao trung bình chồi 2,86 cm trên môi trường MS chứa 1,5 ppm BA và 0,25 ppm IBA. Than hoạt tính có tác dụng tốt trong việc tạo rễ cho chồi in vitro ở nồng độ 1g/l, tỷ lệ ra rễ đạt 100%, số rễ trung bình đạt 5,98 rễ, dài rễ 3,77 cm. Kiểu nuôi cấy lỏng lắc thích hợp cho nhân chồi in vitro, hệ số nhân chồi cao nhất so với các kiểu nuôi cấy khác (đặc, lỏng, đặc - lỏng, bán lỏng) đạt 2,81 lần. Các cây in vitro hoàn chỉnh được đưa ra thích nghi với điều kiện in vivo trên giá thể bùn, tỷ lệ cây sống sót đạt 100% sau 4 tuần, cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)