Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của việc phối trộn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng (KC04-04) với phân hóa học đến năng suất và chất lượng thuốc lá nguyên liệu

Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Thành

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh KC04-04 tới khả năng sinh trưởng và năng suất chất lượng của cây thuốc lá trồng trên đất bạc màu tại Lục Nam, Bắc Giang trong vụ xuân 2010. Thí nghiệm gồm 6 công thức, 3 lần nhắc lại, bố trí theo kiểu ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, mức phân bón 50N:140P2O5:210K2O kết hợp bón với 1 tấn phân hữu cơ vi sinh đa chức năng trên 1ha cho năng suất cây thuốc lá tăng 15,3% so với đối chứng không bón phân hữu cơ đa chức năng. Đồng thời, các chỉ tiêu chất lượng thuốc lá như thành phần hóa học tốt cho việc phối chế sản phẩm thuốc điếu, tỷ lệ lá sấy cấp I, II đạt 49,4%, tổng điểm bình hút đạt 39,5 điểm, cao nhất so với đối chứng. Như vậy, bón kết hợp phân hữu cơ đa chức năng và phân vô cơ bước đầu cho hiệu quả cao đối với cây thuốc lá.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)