Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện trạng chăn nuôi dê tại Lào

Phiovankham Bounmy, Nguyễn Xuân Trạch

Tóm tắt


Một điều tra cơ bản đã được tiến hành để nghiên cứu thực trạng chăn nuôi dê ở Lào. Số liệu được thu thập từ các nguồn tài liệu thứ cấp, điều tra nhanh nông thôn, điều tra nông hộ kết hợp với việc khảo sát trực tiếp trên 126 đàn dê tại 4 tỉnh đại diện cho miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Kết quả điều tra cho thấy chăn nuôi dê ở Lào đã có từ lâu đời, có nhiều thuận lợi về điều kiện chăn thả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, cho đến nay nghề chăn nuôi dê vẫn còn mang tính quảng canh, đầu tư ít, quy mô nhỏ lẻ, chủ yếu là nuôi dê địa phương năng suất thấp chăn thả tự do khai thác thức ăn tự nhiên. Bài báo này công bố kết quả điều tra cơ bản như một bức tranh tổng thể về hiện trạng chăn nuôi dê ở Lào làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng phát triển chăn nuôi dê trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)