Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phần mềm mô phỏng SWAT để đánh giá tác động của biến động diện tích rừng đến chế độ dòng chảy lưu vực thượng nguồn sông Mã

Trần Hữu Hùng, Lê Hồng Giang, Nguyễn Duy Bình

Tóm tắt


Đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất, đặc biệt là diện tích rừng đến điều kiện thủy văn được coi là không thể thiếu trong lập chiến lược quản lý lưu vực sông. Lưu vực thượng nguồn sông Mã là vùng với địa hình và chế độ dòng chảy biến động mạnh, đồng thời đang chịu nhiều áp lực từ việc thay đổi sử dụng đất trong những thập kỉ gần đây. Nghiên cứu này cố gắng sử dụng mô hình SWAT để định lượng tác động của các kịch bản biến động diện tích rừng đến chế độ dòng chảy của lưu vực thượng nguồn sông Mã. Mô hình SWAT đã được hiệu chỉnh và kiểm chứng thành công với dữ liệu quan trắc thủy văn năm 1998 - 2004. Kết quả mô phỏng chế độ dòng chảy của mô hình đã được phân tích để định lượng mức độ tác động của các kich bản biến động diện tích rừng (tăng và giảm 25%, 50% diện tích rừng của năm 2005). Kết quả đánh giá tác động của biến động diện tích rừng đến chế độ dòng chảy chỉ ra rằng: sự tăng lên của diện tích rừng làm giảm lưu lượng dòng chảy trung bình trong sông vào mùa mưa lũ. Những kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nhà chức trách trong lập kế hoạch quản lý tài nguyên thiên nhiên của vùng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)