Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Cao Trường Sơn, Lương Đức Anh, Vũ Đình Tôn, Hồ Thị Lam Trà

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá thực trạng ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn ở hai huyện Văn Giang và Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên). Quá trình lấy mẫu được tiến hành 5 lần với khoảng thời gian 2 tháng/lần từ tháng 02 - 12/2010. Hầu hết nước mặt tại các trang trại đều đã bị ô nhiễm khá nghiêm trọng khi hàm lượng DO trung bình đều rất thấp, còn nồng độ trung bình của COD, NH4+, PO43- đều vượt quá quy chuẩn Việt Nam (QCVN08) nhiều lần. Mức độ ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn là khác nhau: Tại các trang trại CV + C mức độ ô nhiễm là cao nhất, mức độ ô nhiễm thấp hơn ở các trang trại VAC và nhẹ nhất là tại trang trại CA. Sự khác biệt về mật độ lợn nuôi và các hợp phần trong các mô hình trang trại lợn là nguyên nhân chính dẫn tới các mức độ ô nhiễm nước mặt nặng nhẹ khác nhau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)