Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định tên loài vi khuẩn lactic sinh axit bằng phương pháp phân tích trình tự gene pheS

Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Lê Thanh Bình, Peter Vandamme

Tóm tắt


Vi khuẩn lactic đã có nhiều ứng dụng trong công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm. Vai trò chính của vi khuẩn lactic trong quá trình lên men là tạo ra axit để hình thành cấu trúc và hương vị cho sản phẩm và ở pH thấp có thể ức chế sự phát triển của một số loài vi sinh vật gây bệnh. Bài báo này đã xác định tên khoa học đến loài của chủng vi khuẩn lactic (DH5.8) có khả năng sinh axit cao được phân lập từ nem chua Thanh Hóa bằng phương pháp phân tích trình tự gen pheS. Trình tự gen pheS của chủng này được so sánh với các loài trong ngân hàng gen BCCM/LMG của Trường Đại học Ghent (Ghent, Bỉ) và Ngân hàng trình tự nucleotit quốc tế (EMBL). Tên loài của chủng DH5.8 đã được xác định là Lactobacillus acidipiscis. Những thông tin trong nghiên cứu này có thể sử dụng trong công tác tạo giống khởi động cho thực phẩm lên men.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)