Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng và tuổi thọ bảo quản của rau cải chíp xanh (Brassica chinensis L.) bằng phương pháp bảo quản lạnh

Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Bích Thủy

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện trên giống rau cải chíp xanh của Nhật (Brassica chinensis L.) được trồng trên hệ thống thủy canh hồi lưu tại nhà lưới của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội với mục đích đánh giá chất lượng và thời gian bảo quản rau. Sự hao hụt khối lượng tự nhiên, hàm lượng nước, cường độ hô hấp, màu sắc, hàm lượng đường tổng số, vitamin C và chất lượng cảm quan của rau được xác định trong suốt thời gian bảo quản rau ở nhiệt độ 4, 10 và 30oC. Ở 30oC, hao hụt khối lượng tự nhiên xảy ra đồng thời với sự biến màu sắc lá, sự giảm hàm lượng đường và vitamin C trên rau chỉ một ngày sau thu hoạch. Nhiệt độ thấp (4 - 10oC) có tác dụng duy trì chất lượng và kéo dài tuổi thọ bảo quản của rau 9 ngày ở nhiệt độ 4oC hoặc 6 ngày ở 10oC. Bảo quản lạnh rau cải chíp Nhật được xem là biện pháp lý tưởng để kéo dài tuổi thọ do làm chậm quá trình thoát hơi nước và hô hấp, hạn chế biến màu và hạn chế giảm hàm lượng đường và vitamin C trong rau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)