Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chọn lựa điều kiện hoạt động tối ưu của enzyme chitosanase thu nhận từ Streptomyces griceus (chủng NN2) để thu nhận chitosanoligosaccharide (COS)

Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Thắm

Tóm tắt


Chitosanoligosaccharide (COS) có nhiều chức năng sinh lý, được ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, y tế. Bằng phương pháp thực nghiệm đã xác định được các điều kiện tối ưu để thu nhận COS: pH = 6,5; nhiệt độ 60oC, tỷ lệ E: S = 0,12 và thời gian phản ứng 10 h.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)