Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập và tuyển chọn vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase từ mẫu đất ở Phước Long, Nha Trang

Nguyễn Trọng Thăng, Ngô Xuân Mạnh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm ra các vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitosanase hoạt tính cao từ nguồn nguyên liệu tự nhiên là đất tại nơi có nhiều xác các loài giáp xác phân hủy. Sau khi tiến hành phân lập, tuyển chọn, xác định hoạt tính chitosanase bằng phương pháp DNS đã xác định được một mẫu vi khuẩn (ký hiệu là VK6) và một mẫu xạ khuẩn (ký hiệu là XK14) có khả năng sinh tổng hợp chitosanase hoạt tính cao. Đã nghiên cứu một số đặc tính của chitosanase sản sinh từ mẫu VK6 và XK14. Chitosanase từ mẫu VK6 có pHopt là 5,5, nhiệt độ phản ứng tối ưu 50oC, thời gian phản ứng tối ưu 30 phút. Chitosanase từ mẫu XK14 có pHopt là 6,0, nhiệt độ phản ứng tối ưu 55oC, thời gian phản ứng tối ưu 30 phút. Kết quả này mở ra tiềm năng khai thác ứng dụng của enzyme chitosanase từ hai mẫu vi sinh vật trên.
Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)