Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của YscW trong việc tiết độc tố bởi vi sinh vật gây bệnh Yersinia enterocolitica

Nguyễn Hương Thuỷ, W. Bent Zachary

Tóm tắt


YscW là một lipoprotein nằm ở màng ngoài tế bào của vi khuẩn gây bệnh đường ruột Yersinia enterocolitica. Có giả thuyết cho rằng YscW đóng vai trò quan trọng hỗ trợ khả năng tiết độc tố và gây bệnh của Yersinia enterocolitica. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích đánh giá vai trò của YscW bằng việc thiết kế một đột biến khuyết đoạn yscW và sau đó kiểm tra khả năng tiết độc tố của đột biến này. Kết quả cho thấy đột biến khuyết đoạn yscWđã được thiết kế thành công. Những dòng Y.enterocolitica chứa đột biến khuyết đoạn yscW hầu như không thể hiện khả năng tiết độc tố. Kết quả gợi ý YscW là một protein tiềm năng trong việc hỗ trợ khả năng gây bệnh của Y. enterocolitica.
Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)