Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số khía cạnh giới trong các mô hình SRI và Book keeping tại huyện Mỹ Đức - Hà Nội

Văn Trọng Thủy, Phạm Thị Mỹ Dung

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm góp thêm những dẫn chứng về tham gia của giới trong các mô hình nhỏ ở cấp hộ là mô hình kỹ thuật SRI - Hệ thống canh tác lúa cải tiến và mô hình quản lý Book keeping - Mô hình sổ kế toán hộ. Cả 2 mô hình đều do Tổ chức Oxfam Mỹ hỗ trợ cho 3 xã Đại Nghĩa, Hợp Tiến và An Tiến của huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. Trong hoạt động xã hội cũng như các hoạt động của mô hình SRI (Systems of Rice Intensification) và Book keeping, phụ nữ đều tham gia một phần đáng kể. Qua việc tham gia các mô hình, nữ giới đã có tiến bộ nhanh hơn trong thay đổi nhận thức, ra quyết định và trình độ ghi chép tính toán kinh tế.
Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)