Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số kết quả bước đầu về cải tạo vườn xoài ở bản Cốc Lắc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn L

Phạm Thị Hương

Tóm tắt


Một số kết quả bước đầu về cải tạo vườn xoài ở bản Cốc Lắc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)