Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát tập đoàn dòng ngô thuần có chất lượng protein cao (QPM) mới chọn tạo

Châu Ngọc Lý

Tóm tắt


Khảo sát tập đoàn dòng ngô thuần có chất lượng protein cao (QPM) mới chọn tạo

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)