Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của sự thiếu nước trong giai đoạn sinh trưởng sinh thực đối với đậu tương trong điều kiện nhà lưới

Vũ Ngọc Thắng

Tóm tắt


Ảnh hưởng của sự thiếu nước trong giai đoạn sinh trưởng sinh thực đối với đậu tương trong điều kiện nhà lưới

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)