Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành phần sinh vật nổi tại các thủy vực trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngô Thành Trung

Tóm tắt


Thành phần sinh vật nổi tại các thủy vực trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)