Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương

Vũ Thị Bình

Tóm tắt


Mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã  huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)