Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Đồ Hữu Quyết

Tóm tắt


Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)