Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành hàng vải Thanh Hà

Vũ Đình Tôn

Tóm tắt


Hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành hàng vải Thanh Hà

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)