Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nhân giống cây bạch đàn "Urophylla U6" bằng kỹ thuật thủy canh

Nguyễn Thị Lý Anh

Tóm tắt


Để đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cây giống bạch đàn, đồng thời khắc phục những nhược điểm của các phương pháp và kỹ thuật đã từng được sử dụng, một biện pháp nhân giống cây bạch đàn bằng kỹ thuật thủy canh tĩnh không hồi lưu của Trung tâm nghiên cứu phát triển rau châu Á (AVRDC) đã được áp dụng. Nguyên liệu nhân giống là ngọn cắt cây bạch đàn Urophylla U6 in vitro, được trồng trong ba loại dung dịch dinh dưỡng khác nhau. Thí nghiệm đã được tiến hành trong vụ thu, vụ đông và xuân - hè. Kết quả thu được loại dung dịch dinh dưỡng và nồng độ thích hợp nhất đối với sự sinh trưởng và nhân giống của bạch đàn Urophylla U6 là MWP với EC = 905ms, mùa vụ phù hợp cho việc nhân giống bạch đàn này bằng kỹ thuật thủy canh là vào vụ thu và xuân hè, độ tuổi ra ngôi của cây giống là 20 ngày sau khi ngọn cắt xuất hiện rễ. Các cây giống nhân bằng kỹ thuật thủy canh có tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng ở giai đoạn vườn ươm cao hơn hẳn các cây in vitro. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã đề xuất được quy trình nhân giống bạch đàn Urophylla U6 bằng kỹ thuật thủy canh với hệ số nhân cao và dễ dàng thực hiện được trong thực tế sản xuất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)