Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dùng phân lân để xúc tiến việc phân giải rơm rạ vụ xuân được vùi làm phân bón cho vụ mùa

Hà Thị Thanh Bình

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành nhằm xác định biện pháp nâng cao hiệu quả của việc vùi rơm rạ vụ xuân làm phân hữu cơ bón cho vụ mùa. Rơm rạ vụ xuân được cày vùi trước khi cấy lúa mùa 20 ngày. Thí nghiệm gồm 5 công thức bón lót khác nhau có kết hợp bón phân lân, được bón trước khi cấy 10 ngày. Tất cả các công thức kể cả công thức đối chứng đều bón cùng lượng phân: 90 kg N, 60 kg P2O5 và 60 kg K2O/ ha. Thí nghiệm đã cho biết năng suất lúa đạt cao nhất ở công thức bón lót 25% N khi cấy kết hợp với bón lót 50% lân nung chảy + 50% supe lân trước khi cấy 10 ngày, bón thúc 2 lần ( 10 ngày sau cấy với 50% N + 25% K2O và 24 ngày sau cấy với 25% N + 75% K2O. Từ đó có thể kết luận : (i) Bón lót phân lân sớm trước khi cấy 10 ngày trên nền cày vùi rơm rạ vụ xuân đã làm tăng năng suất lúa một cách đáng kể. (ii) Xử lý rơm rạ cày vùi sau vụ lúa xuân bằng chế phẩm vi sinh vật làm tăng năng suất lúa rõ so với công thức không xử lý.(iii) Cày vùi rơm rạ vụ xuân làm phân bón cho vụ mùa có hiệu quả cao nhất khi bón lót hỗn hợp 25% đạm, kết hợp với 50 % super lân và 50 % lân nung chảy trước khi cấy 10 ngày, bón thúc 2 lần: 10 ngày sau cấy với  50% N, 25% K2O và 24 ngày sau cấy với 25% N, 75% K2O.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)