Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá thực trạng thời vụ gieo trồng lúa ở huyện Ea-sup tỉnh Đăk Lăk

Trịnh Xuân Ngọ

Tóm tắt


Thời gian gieo trồng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất lúa đông xuân và hè thu ở huyện Ea-sup. Để xác định được khung thời vụ gieo trồng lúa đông xuân và hè thu thích hợp nhất, phương pháp điều tra nhanh 96 hộ nông dân trồng lúa tại huyện Ea-sup đã được sử dụng để phân tích và đánh giá thực trạng trồng lúa, cùng với các chỉ tiêu về diễn biến điều kiện thời tiết tại địa phương. Kết quả cho thấy, thời vụ trồng tốt nhất là cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 năm sau đối với vụ đông xuân và toàn bộ tháng 7 đối với vụ hè thu. Thời gian trồng phù hợp, năng suất lúa đạt 6,0 tấn/ha trong vụ đông xuân, và 4,8 - 5,7 tấn/ha trong vụ hè thu. Năng suất lúa tại Ea- sup thấp, nếu trồng quá sớm hoặc quá muộn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)