Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng suất sinh sản của nái lai F1 (Yorkshire  Móng Cái) phối với đực giống Landrace, Duroc và (Pietrain x Duroc)

Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại 3 trang trại thuộc 3 tỉnh (Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh) từ tháng 6/2006 đến tháng 03/2008 nhằm đánh giá năng suất sinh sản của một số tổ hợp lai giữa lợn nái lai  F1(Y×MC) với đực ngoại. Kết quả cho thấy: số con còn sống/ổ và số con cai sữa/ổ ở hai công thức lai D×(Y×MC) và L×(Y×MC) đạt ở mức cao. Khối lượng cai sữa/con cao nhất ở công thức lai L×(Y×MC) với 6,31 kg; thấp nhất là công thức lai D×(Y×MC) với 6 kg. Không có sự khác biệt rõ rệt giữa các công thức lai về tiêu tốn thức ăn//kg lợn con cai sữa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)