Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của miễn dịch thụ động viêm gan vịt đến đáp ứng miễn dịch của vịt con khi tiêm liều vacxin đầu tiên

Trần Thị Lan Hương

Tóm tắt


Miễn dịch thụ động viêm gan vịt của đàn vịt con được xác định bằng phương pháp công cường độc. Vịt con nở từ trứng của vịt mẹ đã gây miễn dịch viêm gan vịt có miễn dịch thụ động, miễn dịch này cao nhất lúc vịt 1 ngày tuổi, theo thời gian miễn dịch giảm dần, lúc 15 ngày tuổi tỷ lệ bảo hộ giảm chỉ còn đạt 30 - 40% ở vịt con nở từ trứng của vịt mẹ sau khi đẻ 1 tháng, 10 - 20% ở vịt con nở từ trứng của vịt mẹ sau khi đẻ 6 tháng. Miễn dịch thụ động có ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch chủ động của đàn vịt con khi tiêm liều vacxin viêm gan vịt đầu tiên. Thời điểm thích hợp tiêm liều vacxin viêm gan vịt đầu tiên được xác định đối với vịt không có miễn dịch thụ động là tiêm vào lúc 1 ngày tuổi, 14 - 21 ngày sau tỷ lệ bảo hộ với bệnh đạt 80%. Với vịt có miễn dịch thụ động tiêm vào lúc 7 ngày tuổi, 14 - 21 ngày sau tỷ lệ bảo hộ với bệnh đạt 100%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)