Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của độ tuổi và mức thức ăn tinh đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế vỗ béo bò địa phương tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Xuân Trạch

Tóm tắt


Một thí nghiệm nuôi dưỡng được tiến hành trong 3 tháng tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) để đánh giá ảnh hưởng của độ tuổi và mức sử dụng thức ăn tinh trong khẩu phần đến tăng trọng và hiệu quả kinh tế vỗ béo bò thịt. Theo sơ đồ thiét kế thí nghiệm nhân tố 2 x 3 tổng số 30 bò đực địa phương thuộc 2 nhóm tuổi (18 - 21 và 24 - 27 tháng tuổi), mỗi độ tuổi có 15 con, được chia thanh 3 nhóm, mỗi nhóm 5 con để cho ăn 1,5; 2,5 hay 3,5kg/con hốn hợp thức ăn tinh (1750 Kcal ME và 16%CP) vào khẩu phần cơ sở gồm cỏ xanh và lá áo bắp ngô cho ăn tự do. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng nhóm bò lớn tuổi hơn có tốc độ tăng trọng hang ngày cao hơn nhóm ít tháng tuổi (548 g so với 475 g/con/ngày). Mức thức ăn tinh sử dụng càng nhiều thì tăng trọng càng cao (tương ứng là 0,359; 0,570 và 0,606 g/con/ngày). Tuy nhiên, sử dụng 3,4 kg thức ăn tinh/con/ngày không có hiệu quả kinh tế cao do chi phí thức ăn tăng cao hơn so với số tiền thu nhập tăng lên nhờ tăng trọng bổ sung. Do đó, chỉ nên bổ sung 2,5 kg thức ăn tinh/con/ngày để vỗ béo trong 3 tháng đối với bò địa phương trong độ tuổi 18 - 27 tháng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)