Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả đo chỉ số trí tuệ của sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp qua trắc nghiệm J.C. Raven

Đặng Thị Vân

Tóm tắt


Chỉ số trí tuệ của sinh viên giúp các nhà giáo dục lựa chọn nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hình thành những phẩm chất trí tuệ cần thiết cho sinh viên. Chỉ số trí tuệ (IQ) được đo trên 186 sinh viên khóa 51 trường Đại học Nông nghiệp bằng phương pháp trắc nghiệm khuôn hình tiếp diễn chuẩn của J.C.Raven. Kết quả đã cho thấy phần lớn sinh viên có chỉ số trí tuệ ở mức cao và trên trung bình. 1/5 số sinh viên có chỉ số trí tuệ ở mức trung bình và ở mức dưới trung bình chiếm tỷ lệ không đáng kể. Từ đó, các kết luận được đưa ra: i) Sinh viên khóa 51 có tiềm năng trí tuệ được bộc lộ qua các phẩm chất như khả năng phân tích, óc quan sát, năng lực hệ thống hóa, năng lực tư duy logic,... nhưng họ chưa phát huy trong hoạt động học tập, ii) Không phải người học có chỉ số trí tuệ cao là kết quả học tập tốt, iii) Muốn kết quả học tập tốt người học không thể có chỉ số trí tuệ thấp. Do vậy, cần thiết áp dụng các biện pháp sư phạm trong dạy và học nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của sinh viên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)