Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lao động khu vực nông thôn tỉnh Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp

NGUYỄN QUỐC NGHI, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, BÙI VĂN TRỊNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=bcd33691-fde3-4816-a283-cfed71187834Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124