Tạp chí Quản lý Kinh tế, T. 12, S. 73 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nguồn nhân lực các tỉnh miền núi phía Bắc với phát triển kinh tế-xã hội

Nông Chính Hoa

Tóm tắt


Nhân lực là một trong những nhân tố quan trọng nhất đóng góp vào sự phát triển kinh tế. Lao động là dư địa chính sách nhằm phát triển kinh tế địa phương của một quốc gia cũng như một khu vực cụ thể. Trong xu thể tất yếu của việc phát triển vừng kinh tế của nước ta hiện nay, khu vực trung du và miền núi phía Bắc là một trong những khu vực có số lượng lao động đông nhất và nắm những vai trò quan trọng không thể thiếu trong phát triển kinh tể quốc gia. Bài viết sử dụng số liệu báo cáo của Tổng cục thống kê về lao động việc làm trong những năm gần đây để đánh giá về lao động trong khu vực này cho phát triển kinh tế địa phương. Lực lượng lao động trong khu vực thuộc lớp dân sổ trẻ nên còn thiếu nhiều kỹ năng quan trọng cho công việc và số người thất nghiệp và thiếu việc làm còn nhiều. Điều này cho thay cung lao động vừa thừa lại vừa thiểu về chất so với yêu cầu phát triển hiện tại.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP