Tạp chí Quản lý Kinh tế, S. 10 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước ở Ba Lan - thực tiễn và một số bài học cho Việt Nam

Đinh Văn Ân, Phạm Đức Trung

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến thực tiễn và một số kinh nghiệm rút ra từ quá trình tư nhân hóa DNNN ở Ba Lan trong 16 năm qua.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP