S. 10 (2006)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nhà nước ở Việt Nam: vấn đề và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Mại 3-7
Một số vấn đề về cải cách kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Oanh 8-16
Chỉnh trang và nâng cao văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Hồ Xuân Hùng 17-21
Mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm của nông dân với các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Tài 22-29
Xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới vốn dăng ký và vốn thực hiện của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuệ Anh 30-37
Đổi mới điều hành chính sách tiền tệ theo xu hướng hội nhập quốc tế Tóm tắt PDF
Lê Hùng 38-44
Liệu đã đến lúc hình thành một liên minh tiền tệ Đông Nam Á Tóm tắt PDF
Đặng Đức Anh 45-49
Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong trường hợp đấu giá và đấu thầu Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Thọ 50-54

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp và một số giải pháp đẩy nhanh quy trình gia nhập thị trường Tóm tắt PDF
Triệu Quang Khánh 55-60

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước Hà Nội: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Phan 61-69
Tư nhân hoá doanh nghiệp nhà nước ở Ba Lan - thực tiễn và một số bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Phạm Đức Trung 70-76

THÔNG TIN

Phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam năm 2006 Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Hà 77-79


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP