T. 13 (2007)

Số 13 – 3 + 4/2007

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Xây Dựng Luật về Quy hoạch và Kế hoạch hoá Phát triển kinh tế – xã hội: Việc cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Lê Viết Thái 3-10
Cung cấp dịch vụ công ở nông thôn: Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng Tóm tắt
Nguyễn Thị Hiên 11-22
Đóng góp của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Một số đánh giá định lượng ban đầu Tóm tắt
Hoàng Hồng Hiệp 23-32
Bất bình đẳng giới về thu nhập của người lao động ở Việt Nam và một số gợi ý giải pháp chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị An Bình 33-45
Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu hạn chế và kiến nghị chính sách Tóm tắt
Nguyễn Hữu Tiến 46-50

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một số giải pháp đổi mới hệ thống pháp luật về quyền sử hữu trí tuệ Việt Nam theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Trần Hồng Minh, Ngô Văn Giang, Nguyễn Hương Giang 51-60

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Nhìn lại quá trình cải cách tiệm tiến ở một số nền kinh tế chuyển đổi: Thành tựu, hạn chế và mệt số bài học chính sách cho Việt Nam Tóm tắt
Lê Xuân Sang 61-68

THÔNG TIN

Tình hình phát triển quan hệ kinh tế Việt Nam – Liên minh châu Âu năm 2006 Tóm tắt
Nguyễn Sinh Cúc 69-72
Một số giải pháp chính sách thúc đẩy thị trường cổ phiếu Việt Nam phát triển lành mạnh trong thời gian tới Tóm tắt
Hoàng Xuân Quế 73


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP