T. 14 (2007)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Cải cách hành chính phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân 3-9
Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp thời kỳ 1996-2005 trong toàn nền kinh tế quốc dân Tóm tắt
Tăng Văn Khiên 10-15
Một số giải pháp nâng cao năng suất lao động của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Hữu Thắng 16-23
Phương hướng điều chỉnh chính sách thuế và trợ cấp của Việt Nam sua khi gia nhập Tổ chức Thu’ng mại thế giới Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sang 24-36
Một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt
Nguyễn Văn Quảng 37-43
Kinh tế hộ trong nông thôn Việt Nam qua một số kết quả nghiên cớu và điều tra Tóm tắt
Chu Tiến Quang, Nguyễn Hữu Thọ 44-50

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một số vấn đề hoàn thiện mô hình “một cửa liên thông” thành mô hình “một cơ quan đầu mối” trong đăng ký kinh doanh tại Hải Phòng Tóm tắt
Lê Thanh Sơn 51-56

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Tổ chức thực hiện ch’́c năng chủ sở hữu vốn nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế và một số bài học Tóm tắt PDF
Phạm Đức Trung 57-63

THÔNG TIN

Triết lý phát triển và xu hướng cải cách kinh tế của Trung Quốc: Đâu là thách thức Tóm tắt
Đinh Văn Ân, Nguyễn Thị Tuệ Anh 64-70
Tinh hình kinh tế – xã hội Trung Quốc năm 2006 và phương hướng năm 2007 Tóm tắt
Nguyễn Xuân Cường 71


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP