S. 33 (2010)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Phương pháp đánh giá năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế PDF
Trần Thị Vân Hoa 1-8
Các phương pháp đánh giá chất lượng quản trị doang nghiệp trên thế giới và khả năng áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam PDF
Hoàng Văn Hải, Trần Thị Hồng Liên 9-22
Kinh tế thị trường bền vững: Mô hình phát triển mới cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt HTML
Đỗ Đức Định 23-34
Tác động của chính sách tự do hoá nhập khẩu đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Một phân tích theo kênh Tóm tắt HTML
Đinh Thị Hoàng Yến 35-40
Phòng chống rửa tiền: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam Tóm tắt HTML
Nguyễn Văn Tạo 41-47

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Một số giải pháp thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam Tóm tắt HTML
Nguyễn Quỳnh Hoa 48-57

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Áp dụng phương pháp 5S nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm - kinh nghiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn Tóm tắt HTML
Nguyễn Thị Thu Hà 58-63
Nghiên cứu các cụm công nghiệp ở Thái Bình Tóm tắt HTML
Nguyễn Tiến Dũng 64-67

THÔNG TIN

Mô hình phát triển của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra Tóm tắt HTML
Kornai János 68-74
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ: Thực trạng 2009 và triển vọng 2010 Tóm tắt HTML
Nguyễn Sinh Cúc 75-79


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP