S. 28 (2009)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Năng lực nội sinh - nhân tố thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn mới Tóm tắt PDF
Trần Kim Hào, Lê Thành Ý 1-12
Khắc phục yếu tố phi thị trường trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lịch 13-20
Khủng hoảng kinh tế và sự trở lại của xã hội học quản lý Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Hùng 21-31
Dao động bất đối xứng của chuỗi lợi suất từ cổ phiếu và các nhân tố tác động Tóm tắt PDF
Trịnh Đức Chiều 32-41
Bàn về tình trạng ngân sách mềm, đói vốn đầu tư đối với tập đoàn và tổng công ty nhà nước Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nga 42-47

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Xu thế mới của phát triển kinh tế tập thể: nhu cầu hoàn thiện luật pháp chính sách Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Tú 48-52
Nhận diện những khuynh hướng lệch lạc trong các hoạt động kinh doanh đa cấp ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Đỗ Huy Hà 53-59

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Tái cấu trúc nền kinh tế thủ đô để vượt qua khủng hoảng và tăng trưởng bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình 60-66
Thị trường hàng hoá nông sản giao sau và vai trò của nó đối với việc tiêu thụ nông sản ở nước ta Tóm tắt PDF
Nguyễn Lương Thanh 67-69

THÔNG TIN

Phân tích thực trạng lao động nhập cư tại khu công nghiệp Vĩnh Long Tóm tắt PDF
Huỳnh Trường Huy, Thế Vinh 70-75
Khu kinh tế Đông Nam - trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Nguyễn Song Tùng 76-78


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP