Chi tiết về Tác giả

Anh Vân, Nguyễn Thị Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 3, S. 2 (2019) - Bài viết
    Thực trạng tuân thủ điều trị Methadone và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân tại cơ sở điều trị Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đắk Lắk năm 2018
    Tóm tắt