Chi tiết về Tác giả

Anh, Trần Quỳnh Trường Đại học Y tế công cộng

  • T. 3, S. 2 (2019) - Bài viết
    Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại ba khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016
    Tóm tắt