Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 2, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng tính nguyên tố để giải bài toán cực trị trên tập đối số nguyên

Chu Nguyễn AnhTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810