Chi tiết về Tác giả

Cấn Xuân Thắng, Chu

  • T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 - QUẢN LÝ GIÁO DỤC
    Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên trung học cơ sở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
    Toàn văn


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810