Chi tiết về Tác giả

Lan, Vuong N IVFMD, My Duc Hospital, 4 Nui Thanh Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
    Predictive Model for Live Birth at 12 Months After Starting In-Vitro Fertilization Treatment
    Tóm tắt