Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

THỂ LỆ BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình nhận đăng các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu, các độc giả trong và ngoài trường, chưa công bố trên các cơ quan xuất bản khác.

2. Bài viết được soạn thảo trên Word hoặc LaTex. Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng, chuẩn xác, có tên và chú thích đầy đủ, có đánh số thứ tự và chỉ rõ vị trí trong nội dung bài viết; kích thước ảnh không quá 4x7cm, số của công thức ở phía bên phải; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa phía dưới, tên bảng biểu đặt ở giữa phía trên.

Bài viết gửi đăng không quá 8 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo), gồm các phần theo thứ tự sau: tên bài, họ và tên tác giả; tóm tắt; từ khóa; mở đầu; nội dung; kết luận; tài liệu tham khảo. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail và có chữ ký của tác giả. Tên bài báo, tóm tắt và các từ khóa viết bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Nội dung bài báo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính; chỉ rõ các tài liệu tham khảo theo số thứ tự để trong ngoặc [ ].

4. Tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự, xếp theo ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức…, sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài; có đầy đủ các thông tin sau đây:

Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có); Tài liệu tham khảo là đường dẫn trên Internet xếp ở cuối danh mục.

Đối với bài báo trong tạp chí hoặc bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (trong ngoặc đơn), tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách), số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang đầu-cuối (gạch ngang giữa hai số).

5. Tác giả gửi bài viết trực tuyến qua website http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh. Tạp chí chỉ nhận đăng các bài viết đáp ứng các yêu cầu nói trên.

ĐỊNH DẠNG BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KH&CN ĐH QUẢNG BÌNH

 

Khổ giấy: A4, lề trên, lề dưới: 2.5cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, cách dòng: 1.15-1.2 cm.

Cách đoạn Spacing Before 6pt.

Font: Times New Roman, Bảng mã Unicode với kích thước và sắp xếp như sau:

Đề  mục

Kích thước

Định dạng

Sắp xếp

Tựa bài (Title)

14

BOLD (ĐẬM), UPPERCASE (VIẾT HOA)

Canh giữa (Centered)

Tác giả (Author)

12

Đậm (Bold), In nghiêng

Canh giữa (Centered)

Tóm tắt (Abstract)

12

In nghiêng (Italic)

Canh đều (Justifiled)

Từ khóa (Keyword)

12

Đậm (Bold),  In nghiêng (Italic)

Canh đều (Justifiled)

Tên tiểu đoạn mức 1 (Heading 1)

13

BOLD (ĐẬM), UPPERCASE (VIẾT HOA)

Canh trái (Left)

Tên tiểu đoạn mức 2 (Heading 2)

13

Đậm (Bold)

Canh trái (Left)

Tên tiểu đoạn mức 3 (Heading 3)

13

In nghiêng (Italic)

Canh trái (Left)

Nội dung (Content)

13

Bình thường (Normal)

Canh đều (Justifiled)

Tên khoa học (Scientific name)

13

In nghiêng (Italic)

Canh đều (Justifiled)

Bảng (Table)

12

Bình thường (Normal)

Canh trái (Left)

Chú thích bảng (Annotated table)

9

In nghiêng (Italic)

Canh trái (Left), dưới bảng (under table)

Tên bảng (Name of table)

11

Đậm (Bold)

Canh trái (Left), trên bảng (upper table)

Tên hình(Name of figure)

11

Đậm (Bold)

Canh giữa (Centered), dưới hình (under figure)

Ghi chú (Note)

10

Bình thường (Normal)

Canh đều (Justifiled), cuối trang ( Page end)

Tài liệu tham khảo (Reference)

11

Bình thường (Normal)

Canh trái (Left)

 Các tiểu đoạn nhiều nhất là 3 mức, được đánh số như sau:

1

1.1

1.1.1

2

2.1

2.1.1

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
  2. File bài nộp ở định dạng Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
  3. Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
  4. Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  5. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
  6. Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.
 

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

 


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683