Chi tiết về Tác giả

Diễn, Lê Khắc Trường Đại học Quảng BìnhTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683