Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc tới sự hình thành xúc tác VAPO

Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Thị Yến, Đào Văn Tường

Tóm tắt


Tiến hành nghiên cứu tổng hợp VAPO từ các chất tạo cấu trúc khác nhau bằng phương pháp thủy nhiệt. Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc tới sự hình thành xúc tác VAPO.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP