Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của một số điều kiện tổng hợp lên cấu trúc của hệ xúc tác có mao quản trung bình spinel NiAl

Nguyen Kim Ngà, Đặng Kim Chi, Hoàng Trọng Yêm

Tóm tắt


Bài báo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tổng hợp lên cấu trúc của hệ xúc tác có mao quản trung bình spinel NiAl nhôm.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP