Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chiều dày màng và oxi không khí đến quá trình khâu mạch quang của hệ cao su butađien/clobutyl

Nguyễn Thị Việt Triều, Tạ Thiện Toàn, Lê Xuân Hiền

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP