Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 5 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sự gắn kết Co trên DNA bằng phương pháp hồi phục động lực phân tử bán lượng tử

Đặng Ứng Vận

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP