Chi tiết về Tác giả

Công Minh, Đào

  • T. 47, S. 2 (2009) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu tổng hợp sơn điện di anot trên cơ sở polyeste biến tính bằng dầu trẩu và dầu đậu tương Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP