Chi tiết về Tác giả

Bình Minh, Đõ

  • T. 45, S. 5 (2007) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP