Chi tiết về Tác giả

Ứng Vận, Đặng

 • T. 46, S. 2 (2008) - BÀI BÁO
  Tính toán dự báo ảnh hưởng của đột biến gen đến hoạt tính của CD38 đối với phản ứng tạo thành CADPR
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 4 (2007) - BÀI BÁO
  Kết hợp thuật giải di truyền với gần đúng đám nguyên tử xác định vị trí gắn kết công nghiệp trên DNA
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 4 (2007) - BÀI BÁO
  Khảo sát cấu trúc đám hình thành khi gắn kết H2O lên các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 5 (2007) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu sự gắn kết Co trên DNA bằng phương pháp hồi phục động lực phân tử bán lượng tử
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 5 (2007) - BÀI BÁO
  Khảo sát khả năng gắn kết Co của các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử
  Tóm tắt  PDF
 • T. 47, S. 2 (2009) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu động lực phân tử ảnh hưởng của đột biến E226Q đến tính chất của phức enzym CD38 với cADPR
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP