Chi tiết về Tác giả

Bá Thuận, Lê

  • T. 45, S. 4 (2007) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu chế tạo màng chuyển hóa ánh sáng polyetylen có chứa phức chất nhị phân Eu, Y: (phen)2Eu1-xYx(NO3)3
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP