Chi tiết về Tác giả

Cẩm Lộc, Lưu

 • T. 46, S. 4 (2008) - BÀI BÁO
  Ảnh hưởng của chất mang đến tính chất của xúc tác Nio trong phản ứng oxi-đehidro hóa n-Butan trong môi trường có CO2
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 2 (2007) - BÀI BÁO
  Ảnh hưởng của canxi đến phản ứng metan hóa CO trên hệ xúc tác NiO/Al2O3
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 6 (2007) - BÀI BÁO
  Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hoá hoàn toàn p-xylen
  Tóm tắt  PDF
 • T. 47, S. 2 (2009) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu khả năng nhả chậm khoáng N-P-K trong phân hữu cơ khoáng trên nền than bùn
  Tóm tắt  PDF
 • T. 47, S. 3 (2009) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu các chất quang xúc tác TiO2 được biến tính bằng Fe2O3 bằng phương pháp sol-gel
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP