Chi tiết về Tác giả

Bá Xuân, Nguyễn

  • T. 46, S. 1 (2008) - BÀI BÁO 1
    Nghiên cứu tổng hợp thuốc trừ sâu thế hệ mới, thân thiện với môi trường Etofenprox
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP